Galalietotāja licences un dalības līgums

Galalietotāja licences un dalības līgums

PIRMS LIETOT LIETOŠANU IR PIRMS UZMANĪBU UZMANĪBU UZSĀKT ŠĀDIEM NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM. FLAT PYRAMID WEB SITE UN / VAI JŪSU PAKALPOJUMI, KAS PIEDĀVĀ AR ŠO TĪMEKĻA VIETU VAI ATBILSTOŠĀM WEBSITĒM. Šie nolīgumi aptver FLAT PYRAMID WEBSITE, SISTĒMA UN PRODUKTU LICENCĒŠANA. JA NEPIECIEŠAMS AR ŠO NOTEIKUMU UN NOSACĪJUMIEM, NEIZMANTOJIET FLATPYRAMID WEB SITE. IZMANTOJOT ŠO WEB SITE, PIEVIENOŠANĀS, LEJUPIELĀDĒŠANAS, IZMANTOŠANAS VAI CITIEM ATZĪST, KA IR LŪDZU ŠO NOSACĪJUMU UN NOSACĪJUMU, UZSKATĪT tos, UN PIEKRĪT TIESĪBĀM, KAS JŪS PIEŠĶIR.

FLAT PYRAMID GALA LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS

ŠĪS NOSLĒGUMA LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS (šis „Līgums”) tiek noslēgts starp FLATPYRAMID (“Uzņēmums”) un ikvienu vai juridisku personu, kas lejupielādē, augšupielādē vai izmanto kādu no šīs sistēmas un vietnes failiem (Lietotājs un kopā “Lietotāji”).

Par labu un vērtīgu atlīdzību, kuras saņemšana un pietiekamība tiek atzīta, un kuru mērķis ir būt juridiski saistošam, uzņēmums un lietotājs vienojas par sekojošu:

1. DEFINĪCIJAS.

1.1. “Saturs” attiecas uz jebkuru Uzņēmumā publicētu materiālu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar stiepļu failiem, modeļiem, faktūrām, datu bāzēm, zīmējumiem, spraudņiem, videospēlēm, videospēļu modifikācijām, kustības failiem, kolekcijām, paketēm, materiāliem, skriptiem, formām, pielāgotas lietotāja saskarnes ādas, apmācības, bieži uzdotie jautājumi, vārdi, mūzika, filmas, attēli un programmatūra.

1.2. “Royalty Free” attiecas uz vienreizēju lietošanas maksu, kas atšķirta no atkārtotas tiesību maksas.

1.3. “Pārdošanā” ietver visu saturu, kuram nepieciešams iegādāties licences tiesības, atšķirībā no satura, kas pieejams bez maksas lejupielādei.

1. 4. “Derīga pārdošana” attiecas uz satura vai cita īpašuma licences tiesību pārdošanu ar uzņēmuma starpniecību. Atdodamais saturs, ko pārdod uzņēmumā, nav derīgas pārdošanas piemērs.

1.5 “Pārdošana” attiecas uz pārdošanas cenu (-ām), kas samaksāta par Uzņēmuma pārdoto vai licencēto licencēto (-ajiem) produktu (-iem). Pārdošanas ieņēmumi tiek samazināti par atlaidēm, kompensācijām, dīleru vai izplatītāju atlaidēm un līdzīgām cenām. Ne pārdošanas nodokļi, ne ienākuma nodokļi vai tamlīdzīgi nav iekļaujami pārdošanas daļā.

1.6. “Licencētie produkti” attiecas uz visu digitālo saturu, kas satur datoru failus, programmas, programmatūru, spēles, divdimensiju un trīsdimensiju objektus, attēlus, stiepļu rāmju modeļus, kustības uztveršanas datus, faktūras, datubāzes, rasējumus un citus ar tiem saistītus objektus. konfigurāciju un kuras licences devējs ar šo uzņēmumam licencē un uz kurām attiecas šī Līguma noteikumi un nosacījumi.

1.7. “Licencēts intelektuālais īpašums” ir visi patenti, preču zīmes, autortiesības, komercnoslēpumi, apģērba tiesības, tirdzniecības nosaukumi un visas citas intelektuālā īpašuma un citas tiesības, kas attiecas uz licencētiem produktiem vai ir to daļas.

1.8 “Pārdevējs” ir jebkura persona vai juridiska persona, kas augšupielādē Saturu vai pārdod Saturu, izmantojot uzņēmuma vietni vai sistēmu.

1.9 “Klients” ir jebkura persona vai juridiska persona, kas iegādājas saturu, izmantojot uzņēmuma vietni vai sistēmu.

1.10. “Biedrs” ir ikviens, kurš uzņēmumā izveido dalības kontu. Biedrs var būt vai nu pārdevējs, vai klients.

2. PĀRSTĀVJI UN GARANTIJAS

2.1. Uzņēmums jums garantē, ka, cik viņam zināms, digitālie dati, kas satur Saturu, nepārkāpj nevienas trešās personas tiesības, tostarp patentu, autortiesību un komercnoslēpuma tiesības, kā arī digitālie dati un saturs nav nelikumīgi kopēti vai piesavināti no digitāliem datiem, kas pieder jebkurai trešai pusei; tomēr ar nosacījumu, ka Uzņēmums neuzņemas nekādas garantijas vai garantijas attiecībā uz trešo personu tiesību pārkāpumiem attiecībā uz jebkādu attēlu, preču zīmēm, autordarbiem vai priekšmetiem, kas attēloti šādā saturā.

2.2. Pārdevējs apliecina un garantē, ka: (a) saturs ir jūsu oriģināldarbs un nesatur nekādu ar autortiesībām aizsargātu materiālu, kura īpašnieks jūs neesat, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar: mūzikas un / vai sinhronizācijas tiesībām, attēliem (pārvietojamiem vai jebkura veida), jebkura veida raksti un paraugu pielaides / izlaidumi; (b) jums ir pilnas tiesības un pilnvaras slēgt un izpildīt šo līgumu un esat nodrošinājis visu trešo pušu piekrišanu, kas nepieciešama šī līguma noslēgšanai; (c) Saturs nepārkāpj un nepārkāps nevienas trešās personas autortiesības, patentu, preču zīmi, komercnoslēpumu vai citas īpašumtiesības, tiesības uz publicitāti vai privātumu, vai morālas tiesības; (d) Saturs nepārkāpj un nepārkāps nevienu likumu, likumu, rīkojumu vai noteikumu; (e) saturs nav un nebūs apmelojošs, apmelojošs, pornogrāfisks, neķītrs vai rosina jebkāda veida rasu naidu; (f) Saturs nesatur un nesatur vīrusus vai citas programmēšanas rutīnas, kas nelabvēlīgi traucē datorsistēmām vai datiem; (g) apliecina un garantē, ka nevienai citai personai vai organizācijai nav piešķirta nekāda cita licence attiecībā uz licencētiem produktiem vai jebkuru licencētu intelektuālo īpašumu, kas būtu pretrunā, nederīga vai uzskatāma par licences pārkāpumu; un šāda termiņa laikā neviena cita licence netiks piešķirta nevienai trešajai personai. (h) visi faktiskie apgalvojumi, kurus jūs esat izteicis un izteiksiet mums, ir patiesi un pilnīgi; (i) saturs nav bojāts vai nelietojams.

3. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

3.1 Pārdevējs apliecina un garantē, ka: (a) Pārdevējs ir vienīgais īpašnieks, bez maksas un skaidrs, par visu licencēto intelektuālo īpašumu un licencētiem produktiem; (b) visas Pārdevēja tiesības licencētajā intelektuālajā īpašumā un uz to ir derīgas un izpildāmas; (c) tiesības un licences, kas Kompānijai piešķirtas saskaņā ar šo Līgumu Licencētajiem produktiem un Licencētajam intelektuālajam īpašumam, ja to lietos vai lietos uzņēmums, kā tas atļauts saskaņā ar šo Līgumu, netiks pārkāptas, pārkāptas vai traucētas intelektuālajam īpašumam vai citām tiesībām jebkuras citas personas vai organizācijas.

3.2 Izņemot gadījumus, kad atsevišķā nolīgumā ir skaidri noteikts citādi, nekas šajā Līgumā nav Pārdevēja licencētā intelektuālā īpašuma īpašumtiesību nodošana. Pārdevējs piešķir Sabiedrībai pastāvīgu, neatsaucamu, bez atlīdzības, nododamu, pasaules mēroga licenci saskaņā ar Pārdevēja interesi par licencēto intelektuālo īpašumu, ar tiesībām piešķirt apakšlicences, izgatavot, veikt, izmantot, pārdot, piedāvāt pārdot, importēt, kopēt, izplatīt un modificēt jebkurus materiālus vai procesus, kas saistīti ar jebkura projekta darbības jomu.

3.3. Kā pastāvīgs līgums saskaņā ar šo Līgumu Pārdevējs nekavējoties informē Uzņēmumu par: (a) jebkura licencēta intelektuālā īpašuma pārkāpumu vai iespējamu pārkāpumu; un (b) jebkādas pretenzijas, prasība vai draudi, kas var ietekmēt jebkuru licencētu (-us) produktu (-us) vai uzņēmuma tiesības saskaņā ar šo.

4. ĪPAŠUMS

Licencēto produktu īpašumtiesības paliek pārdevējam. Saskaņā ar iepriekš 3 sadaļu sagatavoto Licencēto produktu modifikāciju un / vai atvasināto darbu īpašumtiesības pieder Sabiedrībai. Pēc Sabiedrības pieprasījuma Pārdevējs izpildīs vai veiks izpildi visiem uzdevumiem un citiem instrumentiem un dokumentiem, ko Sabiedrība var uzskatīt par nepieciešamu vai piemērotu, lai veiktu šī Līguma nolūku.

5. KONFIDENCIALITĀTE.

Katra Puse piekrīt: (i) ievērot pilnīgu konfidencialitāti attiecībā uz otras Puses Konfidenciālo informāciju un neatklāt vai atļaut trešai pusei vai vienībai piekļūt otras Puses konfidenciālajai informācijai (vai jebkurai tās daļai) bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas atļaujas; (ii) neizmantot otras Puses konfidenciālo informāciju (vai jebkuru tās daļu), izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams, lai izpildītu jebkādas saistības saskaņā ar šo Līgumu; un (iii) nodrošināt, ka jebkuram tās darbiniekam, kurš saņem piekļuvi otras puses konfidenciālajai informācijai, tiek sniegta informācija par tās konfidencialitāti un īpašumtiesībām, viņiem ir aizliegts kopēt, izmantot vai izpaust šādu konfidenciālu informāciju, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams, lai izpildītu jebkādas saistības saskaņā ar šo nolīgumu, un tiem ir pienākums neatklāt un ierobežoti izmantot vismaz tikpat stingrus pienākumus kā tie, kas ietverti šajā līgumā.

Neierobežojot iepriekšminēto, katra Puse piekrīt izmantot otras Puses konfidenciālās informācijas procedūras, kas nav mazāk ierobežojošas nekā procedūras, ko tā izmanto, lai aizsargātu savu konfidenciālo un patentēto informāciju ar līdzīgu jutīgumu (un ka nekādā gadījumā nav mazāk ierobežojoša). nekā saprātīgas procedūras).

Ja kādai no Pusēm tiek lūgts izpaust kādas otras Puses konfidenciālo informāciju saskaņā ar jebkuru tiesas vai valdības rīkojumu, šī Puse neizpauž Konfidenciālo informāciju, iepriekš nesniedzot otrai Pusei rakstisku paziņojumu par pieprasījumu un pietiekamu iespēju rīkojumu apstrīdēt.

Pušu pienākumi saskaņā ar šo Pants 5. izdzīvos vai izbeidzas šī Līguma darbība uz ilgāko laiku, kas ir atļauts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

6. ATBILDĪBA.

VIETNI NODROŠINA UZŅĒMUMS “KĀDA IR” UN AR VISĀM VAJADZĪBĀM. UZŅĒMUMS UN TĀS MEITASUZŅĒMUMI UN SAISTĪTĀJI NEDRĪKST NEKĀDA VEIDA PĀRSTĀVJUMUS UN GARANTIJAS, NETIEK IZTEIKTAS UN IETEKMĒTAS ATTIECĪBĀ UZ VIETNI, TĀS SATURU, FORUMIEM UN DARBĪBU. UZŅĒMUMS ĪPAŠI VALSTS, KA VIETNES LIETOŠANA IR JŪSU PATS RISKĀ. UZŅĒMUMS UN TĀS MEITASUZŅĒMUMI UN SAISTĪTĀS ATBILDĪBAS JEBKĀDAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ VIETNES DARBĪBU, VIETNES PRECIZITĀTI VAI ĪSTUMA LAIKU, VAI TĀ SATURU VAI INFORMĀCIJU VAI MATERIĀLUS, KAS TUR SATUR, VAI GARANTIJU, KAS TUR TURĪGIE MATERIĀLI BEZ KĻŪDĀM, VĪRUSIEM UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM, KAS VAR INFICĒT, KAITĒT VAI IZDARĪT KAITU DATORA IEKĀRTĀM VAI KĀDAM CITAM ĪPAŠUMAM. UZŅĒMUMS UN TĀS MEITASUZŅĒMUMI UN SAISTĪTĀJI NEDRĪKST NEKĀDAS GARANTIJAS, PĀRSTĀVNIECĪBAS VAI GARANTIJAS PAR JEBKURAS POSTĪTĀS INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTI, PATIESĪBU VAI UZTICAMĪBU.

7. AUTORTIESĪBAS POLITIKA.

Uzņēmums ir īpaši noraizējies par autortiesību pārkāpumiem. Tā kā mūsu tirgus pamatā ir autortiesību īpašnieku atalgojums, mēs ievērojam visus autortiesību likumus Amerikas Savienotajās Valstīs un starptautiski. Mēs sagaidām, ka Vietnes lietotāji ievēros citu autortiesības. Lietotāja publicētu materiālu pārkāpšana ir Lietošanas noteikumu pārkāpšana, kas pārkāpj citu personu autortiesības. Lietotāji, kas augšupielādē vai iesniedz saturu uzņēmumā, ir garantējuši, ka viņi ir visu augšupielādētā vai iesniegtā satura autortiesību īpašnieki vai autortiesību īpašnieku pilnvaroti pārstāvji.

Uzņēmums pārtrauks Lietotāju kontus atbilstošos apstākļos, kas ievieto materiālus, kuriem Uzņēmumam ir pamats uzskatīt, ka tiek pārkāptas citu autortiesības.

Uzņēmums ieturēs ieņēmumus no Pārdevēja par Satura pārdošanu, ja jebkuram Saturam ir apstrīdētas autortiesības. Pēc tam, kad likumīgais autortiesību īpašnieks būs noteikts, tam tiks kompensēti ieturētie ieņēmumi. Lai uzzinātu, kas tieši ir autortiesību likums, un saņemtu atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem, apmeklējiet vietni:

http://www.copyright.gov

Jūs varat sazināties ar uzņēmumu tieši, lai ziņotu par iespējamu autortiesību pārkāpumu, ja esat autortiesību īpašnieks vai autortiesību īpašnieka pilnvarots pārstāvis. Jums jāiesniedz rakstisks paziņojums par pārkāpumu, kurā ir šāda informācija:

1. Autortiesību īpašnieka vai personas, kas ir pilnvarota rīkoties autortiesību īpašnieka vārdā, fiziskais vai elektroniskais paraksts.

2. Jūsu kontaktinformācija - vārds, tālruņa numurs, adrese un e-pasta adrese.

3. Autortiesību darba apraksts un identifikācija, par kuru tiek apgalvots, ka tas ir pārkāpts. Ieskaitot tā atrašanās vietu vai atrašanās vietas vietnē.

4. Paziņojums, ka jums ir godprātīga pārliecība, ka materiāla izmantošana tādā veidā, kādā sūdzas, nav autortiesību īpašnieka, tā pārstāvja vai likuma atļauja.

5. Jūsu paziņojums, ka jūs godprātīgi uzskatāt, ka autortiesību īpašnieks, autortiesību īpašnieka pārstāvis vai likums nav atļāvis izmantot materiālu, ar kuru, iespējams, tiek pārkāptas tiesības.

6. Jūsu paziņojums par to, ka jūsu sniegtā informācija ir precīza un saskaņā ar sodu par nāvi, ka jūs esat autortiesību īpašnieks vai esat pilnvarots rīkoties autortiesību īpašnieka vārdā.

Visa informācija, kas minēta iepriekš, ir nepieciešama, lai uzņēmums apstrādātu jūsu sūdzību.

Skatiet arī PAZIŅOJUMS PAR DIGITĀLU Tūkstošgades autortiesību aktu (“DMCA”).

8. PĀRTRAUKŠANA

Uzņēmums vai Lietotājs var izbeigt šo Līgumu jebkāda iemesla vai vispārēja iemesla dēļ, sniedzot otrai Pusei rakstisku paziņojumu par izbeigšanu. Līguma izbeigšana izbeidz Pušu attiecīgās Licences piešķiršanas tiesības, bet nepārtrauc esošās licences dotācijas.

8.1 Pants 1. ("Definīcijas"), Pants 2. („Pārstāvības un garantijas”), Pants 3. (“Intelektuālā īpašuma tiesības”) 4. pants (“Īpašumtiesības”), Pants 5. (“Konfidencialitāte”), Pants 9. (“Atlīdzība”), Pants 10. (“Dažādi noteikumi”) un tas 8.1 nodaļa jebkura iemesla dēļ izdzīvos vai izbeidzas šis Līgums. Pārējie noteikumi saglabāsies tādā apjomā, kāds vajadzīgs, lai piešķirtu jebkādu pārdzīvojušās licences.

9. ATKLĀŠANA

Lietotājs piekrīt atlīdzināt Uzņēmumu un tā klientus un uzskatīt tos par nekaitīgiem no jebkādiem zaudējumiem un izmaksām, ieskaitot saprātīgas advokāta maksas, kas rodas vai ir saistīti ar Lietotāja šajā sadaļā aprakstīto paziņojumu un garantiju pārkāpumiem. Pārdevējs piekrīt noformēt un pēc mūsu pamatota pieprasījuma mums piegādāt dokumentus, kas pierāda vai īsteno mūsu tiesības saskaņā ar šo līgumu.

10. DAŽĀDI NOTEIKUMI

10.1 Paziņojumi. Paziņojums saskaņā ar šo Līgumu nav pietiekams, ja vien tas nav: (i) rakstiski; (ii) adresēts, izmantojot zemāk norādīto Puses kontaktinformāciju, kurai paziņojums tiek sniegts (vai izmantojot atjauninātu kontaktinformāciju, kuru šī Puse ir norādījusi ar rakstisku paziņojumu saskaņā ar šo sadaļu); un (iii) nosūtīts pa e-pastu, piegāde ar roku, faksu nosūtīšana, reģistrēts vai apstiprināts pasts (pieprasīta atgriešanas kvīts) vai cienījams ātrpiegādes pakalpojums ar izsekošanas iespējām (piemēram, Federal Express).

FlatPyramid

c / o Klientu apkalpošana

2711 N.Sepulveda #233

Manhetenas pludmale, CA 90266 ASV.

E-pasts: [e-pasts aizsargāts]

Faksa numurs: 310-697-3774

Visa šāda saziņa tiks uzskatīta par spēkā esošu no agrākā (a) faktiskā saņemšanas vai (b) ja tā nosūtīta ar eksprespasta pakalpojumu, nākamajā dienā pēc datuma, kas iesniegts dienestam, lai to piegādātu otrai Pusei, vai ja nosūtīts pa apstiprinātu faksimilu, nosūtīšanas datumā (ar apstiprinājumu par saņemšanu pilnā, salasāmā formā).

10.2. Dziļa sasaiste un kadrēšana. Lietotājs piekrīt atturēties no prakses, ko parasti dēvē par “dziļu sasaisti”, kurā izmantojat saturu no Flat Pyramid ar jebkuru citu vietni, izmantojot aktīvu sasaisti vai datu ieguvi. Jums ir atļauts skatīt vietni tikai pilnā tās prezentācijas formā, un jums ir aizliegts vietni “ierāmēt”.

10.3 Pušu attiecības. Katra Puse ir neatkarīga otras Puses darbuzņēmēja. Nekas šajā Līgumā neveido partnerības, kopuzņēmuma, aģentūras vai līdzīgas attiecības starp Pusēm.

10.4. Piemērojamie likumi; Piekrišana jurisdikcijai. Šo nolīgumu regulēs un interpretēs Kalifornijas štata likumi un Amerikas Savienoto Valstu likumi, neatsaucoties uz likumu izvēles noteikumiem. Kalifornijas štata vai Kalifornijas štata tiesām nav ekskluzīvas jurisdikcijas attiecībā uz visiem šeit minētajiem strīdiem, un katra Puse neatsaucami pakļaujas šo tiesu jurisdikcijai. Katra Puse atsakās no jebkādiem iebildumiem, kas tai varētu būt tagad vai nākotnē, attiecībā uz šo tiesu jurisdikciju, kā arī atsakās no jebkādām pretenzijām, kas tai varētu būt tagad vai nākotnē, ka šajās tiesās ierosinātās tiesvedības ir ierosinātas neērtā vietā. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautisko preču pārdošanu netiks piemērota šim Līgumam vai jebkuram darījumam starp jebkuru Pusi saskaņā ar šo Līgumu. Puses ir izvēlējušās angļu valodu, lai definētu, pārvaldītu un interpretētu savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šo Līgumu.

10.5 pilns līgums. Šis Līgums (ieskaitot visus pielikumus un darba pārskatus) nosaka visu Pušu vienošanos par tās priekšmetu un aizstāj visus iepriekšējos nolīgumus, sarunas, pārstāvības un solījumus starp tiem attiecībā uz tās priekšmetu.

10.6 piešķiršana. Neviena no Pusēm nedrīkst piešķirt kādas tiesības vai pienākumus saskaņā ar šo Līgumu, ja vien tā nav saņēmusi otras Puses iepriekšēju rakstisku piekrišanu šim uzdevumam; nodrošināts ka nav nepieciešama Lietotāja piekrišana attiecībā uz jebkuru šādu uzņēmuma nodošanu vai nodošanu Sabiedrības filiālē. Šis Līgums ir saistošs un labvēlīgs Pušu un to atļauto tiesību pārņēmēju un pilnvaru labā.

10.7 līgums var tikt mainīts. Uzņēmums patur tiesības jebkurā brīdī mainīt vai nepaziņot šī līguma noteikumus. Uzņēmums patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, pārskatīt vai pārtraukt savu tīmekļa vietni vai jebkādas funkcijas vai pakalpojumus, kas sniegti kā daļa no tīmekļa vietnes vai Līguma vai saistībā ar to.

10.8. Neizpildāmi noteikumi. Ja kompetentās jurisdikcijas tiesa uzskata, ka kāds no šī Līguma noteikumiem nav izpildāms, pārējie noteikumi paliks pilnībā spēkā. Ja tas ir likumīgi atļauts, neizpildāmie noteikumi tiks aizstāti ar izpildāmiem noteikumiem, kas pēc iespējas tuvāk īsteno Pušu nodomu.

10.9 atteikumi. Atteikšanās no tiesībām saskaņā ar šo Līgumu nebūs efektīva, ja vien tā nav rakstiska un to paraksta tās Puses pilnvarots pārstāvis, kas atsakās no tiesībām.

10.10 Nepareiza pārraide. Lietotājiem ir aizliegts publicēt vai pārsūtīt uz uzņēmuma vietni jebkādas nevēlamas ķēdes vēstules vai “surogātpastu”, kā arī draudus, uzmākšanos, neslavu, nepatiesu, apmelojošu, aizvainojošu, neķītru vai pornogrāfisku materiālu vai citu materiālu, kas pārkāpj visus piemērojamos likumus vai regulējums, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar visiem federālajiem vai štata likumiem vai noteikumiem, kas reglamentē vienādas nodarbinātības iespējas. Tomēr, ja šāda saziņa notiek, Uzņēmumam nav nekādas atbildības, kas saistīta ar šādu komunikāciju saturu. Jūs nedrīkstat ievietot vai pārsūtīt uz uzņēmuma vietni jebkādu reklāmu, aptaujas, reklāmas materiālus, konkursus vai citus komerciālus vai nekomerciālus piedāvājumus. Lietotājiem arī ir aizliegts uzdoties par juridiskām vai juridiskām personām. Dalības konti jāatver, izmantojot īstos vārdus vai struktūras un citu nepieciešamo informāciju.

10.11. Lietotāju atsauksmes. Izņemot personisko informāciju, jebkura informācija, ko uzņēmums saņēmis, izmantojot uzņēmuma tīmekļa vietnes forumus, vai pārsūtīta vai sniegta uzņēmumam, izmantojot jebkādus citus līdzekļus, ieskaitot jebkādas atsauksmes, piemēram, jautājumus, komentārus, ieteikumus vai tamlīdzīgus (“Lietotāja atsauksmes”), šāda lietotāja atsauksmes ir uzskatāms par nekonfidenciālu un nepatentētu. Uzņēmumam nav nekādu pienākumu attiecībā uz šādu lietotāju atgriezenisko saiti, un tā var brīvi pavairot, izmantot, atklāt, pārveidot, parādīt un izplatīt lietotāju atsauksmes bez ierobežojumiem. Pārsūtot šādu lietotāju atsauksmes uzņēmumam, tiek uzskatīts, ka jūs piešķirat uzņēmumam pastāvīgu, visā pasaulē bez autoratlīdzības saņemamu, neatsaucamu, neekskluzīvu licenci (ar tiesībām uz apakšlicenci), lai izmantotu idejas, koncepcijas, zinātību vai paņēmienus, kas ietverti šādu lietotāju atgriezenisko saiti jebkādiem mērķiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tādu produktu izstrādi, ražošanu un mārketingu, kuros iekļauta šāda lietotāju atgriezeniskā saite.

10.12. Izkārtojums un dizains. Vietnes izkārtojums, dizains, izskats un izjūta ir uzņēmuma īpašums. Uzņēmuma vietnes elementus, tostarp, bet ne tikai, logotipus, attēlus, skaņas un grafikas, aizsargā preču zīmes, autortiesības un citi likumi, un tos nedrīkst kopēt vai atdarināt, ja vien tas nav īpaši norādīts.

FLATPYRAMID LĪGUMA NOLĪGUMS

I. LICENCES PIEŠĶIRŠANA NO PĀRDEVĒJA FLATPYRAMID.

Jebkuram Pārdevējam, kas nodrošina FlatPyramid ar jebkura veida saturu, kas paredzēts bezmaksas izplatīšanai vai pārdošanai, piemēro šādus noteikumus:

Pārdevējs ar šo piešķir FlatPyramid un jebkuriem tās tīmekļa īpašumiem un portāliem, partneriem un saistītajiem uzņēmumiem, kā arī veicot saturu vietnei FlatPyramid, piešķiriet neekskluzīvu, visā pasaulē bezmaksas licenci:

a) pavairot, konvertēt, noteikt cenas, pārdot un izplatīt neto ieņēmumus no jebkuras pārdošanas, kas ir pilnīgi vai daļēji manā vārdā; un publiski veikt, publiski demonstrēt, digitāli veikt vai nosūtīt reklāmas un komerciāliem mērķiem;

(b) publicēt, tirgot, izplatīt, pārdot, tulkot, konvertēt, nodot un sublicencēt, kas ir komplektā vai nav saistīta ar citiem FlatPyramid produkti, tīmekļa rekvizīti vai pakalpojumi, visi licencētie produkti un licencēts intelektuālais īpašums;

c) izveido un lieto Satura paraugus, lai demonstrētu vai reklamētu jūsu produktus vai pakalpojumus FlatPyramid;

(d) izveidot atvasinātus darbus, konvertēt vai modificēt licencētos produktus;

(e) izmantot jebkuru licencētu intelektuālo īpašumu, kas iekļauts Saturā saistībā ar Pārdevēja materiālu; un

(f) jebkuru saturā pārstāvētu personu vai organizāciju vārdu un līdzību lieto tikai saistībā ar Pārdevēja materiāliem.

1. Īpašumtiesības. Jūs paturat īpašumtiesības uz autortiesībām un visām citām jūsu satura tiesībām, ievērojot tiesības, kas piešķirtas FlatPyramid saskaņā ar šo nolīgumu. Jūs varat brīvi piešķirt līdzīgas tiesības licencētiem produktiem citiem šī līguma darbības laikā un pēc tā, ja šādas licences nav pretrunā ar tiesībām, kas piešķirtas FlatPyramid Tālāk.

2. Izbeigšana. Šajā līgumā ietverto licences piešķīrumu var izbeigt, izmantojot iepriekš 8 sadaļas (Izbeigšanas klauzula) vadlīnijas. FlatPyramid patur tiesības neatkarīgi no 8 sadaļas vadlīnijām izbeigt šo līgumu jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma, ja kāds iesniegtais saturs pārkāpj 2 sadaļas (Pārstāvības un garantijas) iepriekšminētās norādes un garantijas.

3. Satura pārveidošana un noteikšana. FlatPyramid vai Pārdevējs var mainīt, konvertēt, tulkot vai dzēst iesniegto saturu FlatPyramidkā daļu no šāda Pārdevēja konta vispārējas uzturēšanas vai jebkādu iemeslu dēļ. Gadījumā, ja Pārdevēja saturs tiek noņemts no FlatPyramidvietnēs / portālos, FlatPyramid nebūs atbildīgs par Pārdevēja satura noņemšanu citās vietnēs, kuras tur ievietojis pārdošanai vai reklāmas mērķiem FlatPyramid vai tā mārketinga / filiāles / reklāmas partneri. FlatPyramid var kategorijas, kuras pārdevējs ir iesniedzis un dara pieejamas papildu failu formātos pārdošanai FlatPyramidvietnes vietne vai kāds no tās tīmekļa rekvizītiem vai ārējiem portāliem, partneru un saistīto uzņēmumu vietnēm. Labticīgas kļūdas gadījumā ar Pārdevēja licencēto produktu vai licencētā intelektuālā īpašuma apstrādi, izplatīšanu, pārveidošanu, tulkošanu, pārdošanu vai kategorizēšanu FlatPyramidPārdevēja vienīgais un ekskluzīvais tiesiskās aizsardzības līdzeklis būs FlatPyramid veikt visus saprātīgos pasākumus, lai nekavējoties izlabotu kļūdu, tiklīdz tas ir paziņots vai kļuvis zināms par kļūdu.

4. Autoratlīdzības maksājumi un komisija. Pārdevējam ir tiesības saņemt autoratlīdzības maksājumu, kas vienāds ar piecdesmit pieciem procentiem (55%) no Pārdevēja licencēto produktu pārdošanas ieņēmumiem, FlatPyramid maksājumi, kas veikti ar čeku / Paypal vai jebkuru citu metodi, kas tiek izplatīta vismaz tikpat bieži kā ceturksnī. FlatPyramid būs tiesības uz komisijas maksu četrdesmit piecu procentu apmērā (45%), ko tā atskaitīs pēc saņemšanas. FlatPyramid var jebkurā laikā īstenot programmu, saskaņā ar kuru Pārdevējs saņem lielāku vai mazāku par 55%, un šajā gadījumā honorāru maksājumi atspoguļo šīs summas. Pārdevējs ar šo pilnvaro FlatPyramid vākt un izplatīt šādus honorārus un komisijas.

5. Atmaksa. Laiku pa laikam atgriešanās darījumi notiek ar tirdzniecības kredītkaršu apstrādes pakalpojumiem vai PayPal. FlatPyramid tai nav nekādas kontroles pār šo notikumu, kas izraisa naudas līdzekļu, kas samaksāti par pārdevējiem licencētiem produktiem, atcelšanu jebkāda iemesla dēļ. Atmaksāšanas gadījumā, FlatPyramid mēģinās apstrīdēt šos darījumus ar tirgotāju pakalpojumiem vai PayPal. FlatPyramid nesniedz nekādu garantiju, ka tas būs veiksmīgs. Pārdevēja konts tiks nekavējoties koriģēts ar atmaksas atcelšanas summu. Ja Pārdevējam jau ir samaksāta komisija par Pārdevēja licencētajiem produktiem, kas saistīti ar atmaksas darījumu, tad FlatPyramid pieprasa no Pārdevēja tūlītēju kompensāciju par samaksātajām komisijām vai debeta iekasēšanu no Pārdevēja konta un atskaitīt no nākotnes komisijas maksājumiem Pārdevējam. Ja Pārdevējs pārtrauc savu kontu FlatPyramid tad pirms to konta kļūšanas vai atmaksājot samaksātās komisijas FlatPyramid būs spiesti izmantot visus nepieciešamos līdzekļus, lai atgūtu parādus FlatPyramid Pārdevējs, ieskaitot kolekcijas un tiesvedības pret Pārdevēju.

6. Drošība. Sakarā ar arvien mainīgo drošības aizsardzības raksturu internetā, neviens nevar pilnībā aizsargāt tiešsaistē publicētos datus. Tādējādi tas nav iespējams FlatPyramid lai pilnībā garantētu vietnē publicētā Pārdevēja satura aizsardzību no iespējamām zādzībām vai hakeriem. Tomēr FlatPyramid šo jautājumu uztver ļoti nopietni un ir ieviesuši vairākus pretpasākumus un drošības konfigurācijas, lai aizsargātu Pārdevēja saturu, ieskaitot 3D modeļus, kas demonstrēti tās WebGL 3D skatītājā / atskaņotājā. FlatPyramid turpinās izmēģināt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Pārdevēja saturs un dati ir droši. Kā daļu no drošības pasākumiem FlatPyramid neuzglabā pārdevēju vai klientu kredītkartes informāciju.

II. LICENCES NOLĪGUMS STARP PĀRDEVĒJA UN KLIENTU.

Licence un tiesību piešķiršana:

Lai jebkādu satura pārsūtīšanu no Pārdevēja Klientam, neatkarīgi no tā, vai sūtījums ir licences vai bezmaksas lejupielādes rezultāts, piemēro šādus noteikumus, ja vien satura aprakstā nav norādīts vairāk ierobežojošu terminu:

1. Īpašumtiesības. Ja vien nepārprotami nav paredzēts atsevišķs līgums, Pārdevējs saglabā, ievērojot jebkuru licences līgumu starp Pārdevēju un FlatPyramid, jebkura 3rd partijas iegādātā vai lejupielādētā satura autortiesības Flat Pyramid.

2. Derīga licence. Visas licences tiesības, kas attiecas uz saturu pārdošanai FlatPyramid ir atkarīgi no naudas pārskaitīšanas no 3rd puses Pārdevējam. Visas licences tiesības izbeidzas nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma, ja pārdošana ir atcelta kāda iemesla dēļ.

3. Piešķirtās tiesības. Pārdevējs piešķir neekskluzīvu, nenododamu, visā pasaulē bez atlīdzības licenci 3rd pusei, kas vai nu iegādājas licences tiesības uz saturu, izmantojot derīgu pārdošanu, vai lejupielādē brīvi pieejamu saturu, ko iesniedzis Pārdevējs. Piešķirtā licence ļaus 3rd pusei: publiski izpildīt, publiski parādīt un digitāli izpildīt minēto saturu.

4. Netiek piešķirtas tiesības. Ja nav rakstisku tiesību, kas pārsniedz iepriekš 3 punktā norādītās tiesības, visas citas tiesību vai apakšiedalījumu tiesības, kas parasti ir iekļautas autortiesībās un preču zīmēs, ir izslēgtas no šīs licences.

5. Tālākpārdošana. Trešās personas tālākpārdošana vai pārdošana, kas iegūta no FlatPyramidvai nu pārdošanai vai brīvai lejupielādei, neatkarīgi no tā, vai tā ir derīgas pārdošanas daļa vai nav, ir skaidri aizliegta.

6. Atgrieztais saturs. Gadījumā, ja 3rd puse nodod jebkādu saturu, kas iegādāts derīgā pārdošanā vai brīvi pieejams lejupielādei, visas šeit piešķirtās licences tiesības izbeidzas un 3rd pusei nekavējoties jāiznīcina visas un visas kopijas, kas ietvertas jebkura veida plašsaziņas līdzekļos, kurus kontrolē vai glabā. 3rd partija.

III. REKLĀMAS LIETOŠANA

Saturu, kas publicēts un marķēts ar redakcijas etiķeti, drīkst izmantot tikai redakcionālā veidā, kas attiecas uz notikumiem, kas ir vērtīgi vai ir sabiedrības interesēs, un to nedrīkst izmantot nekādiem komerciāliem, reklāmas, reklāmas vai tirdzniecības mērķiem. 3D modelī attēlotais intelektuālais īpašums, ieskaitot zīmolu “Firmas nosaukums”, nav saistīts ar sākotnējiem tiesību īpašniekiem un to nav apstiprinājis. 3D modeļa produktus nedrīkst izmantot nevienam atkārtotai pārdošanai paredzētam priekšmetam / produktam, piemēram, videospēlei vai t-kreklam. 3D modeļa izstrādājumu nedrīkst izmantot kā reklāmas stenda, tirdzniecības izstādes vai izstādes displeja daļu. Arī tos nedrīkst izmantot apmelojošā, neslavas celšanā vai kā citādi nelikumīgā veidā, tieši vai kontekstā vai pretstatā konkrētam priekšmetam. Materiālu nedrīkst iekļaut logotipā, preču zīmē vai pakalpojumu zīmē. Piemēram, jūs nevarat izmantot Redakcijas saturu, lai izveidotu logotipa dizainu. Materiālu nedrīkst izmantot arī nekādiem komerciāliem mērķiem, kas nav saistīti ar ziņām.

Tomēr dažos ļoti ierobežotos gadījumos citādi jums var būt tiesības uz IP saturu, kas ir marķēts ar Rediģēšanu. Piemēram, jūs varat būt zīmola / IP īpašnieka reklāmas aģentūra vai arī jūs pats varat iegādāties saturu vai IP īpašnieku. Šādā gadījumā jūs varat izmantot redakcionālo saturu komerciāli, pieņemot, ka jums ir tiesību atņemšana ar citiem līdzekļiem. Bet, jums ir jābūt visām intelektuālā īpašuma tiesībām, kas nepieciešamas no IP satura, un tas parasti ir tikai zīmola / IP īpašnieka pārdevējam vai pašam zīmola / IP īpašniekam. Kā īkšķis, ja jūs domājat, vai jums ir šīs tiesības, jums nav. Parasti tas ir ļoti skaidri noteikts līgumā. Šo tiesību nostiprināšanas pienākums un risks katram lietotājam ir individuāli, ja viņi pāriet no Redakcijas lietošanas ierobežojumiem.